Risiko - Del 1

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 09 aug. 2022

«Hvor mye tåler du at pengene dine svinger i verdi?»

Det er spørsmål som ofte går igjen i bankenes fondsveiledere, eller når rådgivere skal gi kundene tilpassede investeringsstrategier.

Problemet er at vi er dårlige på å forutse følelser og reaksjoner på fremtidige hendelser.

Vi klarer selvfølgelig å treffe på hva som vil gjøre oss glade eller sinte (vinne i lotto / frastjålet sykkel). Men det er intensiteten og varigheten vi har en tendens til å over- og undervurdere (Wilson & Gilbert, 2003).

Uten erfaring fra lignende hendelser, vil svaret du oppgir mer eller mindre basere seg på gjetting. Kanskje nyttig som ansvarsfraskrivelse. Ikke særlig nyttig for å kartlegge risikoprofilen din.

Her er faktorer som mål, tid og likviditet, langt mer nyttig når det kommer til å lage en fornuftig investeringsplan med komfortabel risiko.

Men først: det mest brukte risikomålet:

Ta en titt på disse tre grafene:

Risiko svingninger

Hvilken graf assosierer du med høyest risiko?

...

Den siste, ikke sant?

Større svingninger betyr høyere risiko. Det er intuitivt.

Kvantifisere risiko

Det er flere ulike metoder og mål på å tallfeste risiko.

Standardavvik er av de mest kjente og et godt utgangspunkt. I tillegg er det flere modeller som bygger videre på dette risikomålet.

Det er også det denne risikoskalaen, som du helt sikkert har sett tidligere, baserer seg på:

Risikoskala

Denne blir kalt for «synthetic risk and reward indicator», og brukes som felles måleenhet for europeiske fond. Hensikten er gjøre det enklere for investorer å forstå risikoprofilen og sammenligne med andre fond.

Tallene deles opp etter hvor høyt standardavviket er:

 • 1 = < 0,5 %
 • 2 = 0,5-2 %
 • 3 = 2-5 %
 • 4 = 5-10 %
 • 5 = 10-15 %
 • 6 = 15-25 %
 • 7 = > 25%

Det forteller oss hvor langt unna avkastningen har beveget seg fra gjennomsnittet – jo større bevegelser fra gjennomsnittet, desto høyere risiko.

For å beregne standardavviket trenger vi kun:

1) Gjennomsnittlig avkastning
2) Variasjonen fra gjennomsnittet

Last ned malen vår på beregning av standardavvik i Excel

Standardavvik mal Excel

I vårt eksempel regnet vi ut at Alphabet (Google – ticker: «GOOG») gjennomsnittlig årlig avkastning fra de siste 10 årene, er 19,58 %.

Under samme periode har årlig standardavvik vært 25,69 %.

Og det forteller deg kanskje ikke så mye.

Det er først når vi ser det i en normalfordeling at risikoen kommer tydeligere frem:

Standardavvik til Google

I normalfordeling (empirisk regel) fordeles sannsynligheten alltid som følgende:

 • 68,26 % av tilfellene faller inn mellom -1 og 1 standardavvik over gjennomsnittet
 • 27,2 % mellom -2 og -1 og mellom 1-2
 • 4,26 % mellom -3-2 og mellom 2-3

Dermed er 99,72 % av tilfellene forventet å havne et sted mellom tre standardavvik under gjennomsnittet og tre standardavvik over gjennomsnittet.

Med «Alphabet-aksjens» gjennomsnittlig avkastning på 19,58 % og standardavvik på 25,69 %, blir fordelingen slik:

 • Ett standardavvik under gjennomsnittet = -6,11 % (19,58-25,69)
 • Ett standardavvik over gjennomsnittet = 45,27 % (19,58+25,69)
 • To standardavvik under gjennomsnittet = -31,79 % (19,58-25,69-25,69)
 • To standardavvik over gjennomsnittet = 70,95 % (19,58+25,69+25,69)
 • ...

Det er altså 68,26 % sannsynlighet for at den årlige avkastningen til Google blir mellom -6,11 % og 45,27 %.

Strekker vi oss én utover i fordelingen, er det 95,46 % (68,26+27,2) sannsynlighet for at avkastningen havner et sted mellom -31,79 % og 70,95 %.

Er aksjemarkedet normalfordelt?

Med utgangspunkt i sannsynlighetene ovenfor, vil Alphabet-aksjen overstige 50 % årlig avkastning omtrent hver 8 og et halvt år (se beregning nedenfor).

Det høres ikke helt feil ut, når vi ser at det har vært tilfelle i ett av de siste 10 årene (58 % i 2013), og nesten-tilfelle i 2015 (47 %).

For S&P 500-indeksen har gjennomsnittlig årlig avkastning vært cirka 8 % og standardavvik på cirka 14 % de siste 30 årene.

Sannsynligheten for at avkastningen overstiger 25 %, er 11,2 %. Det tilsier at det skal gå omtrent 9 år mellom hver gang, eller 3,3 ganger på 30 år. I realiteten har indeksen klart det 7 ganger i løpet av denne perioden.

P (X > 0,5)
= P (Z > 0,5-0,1958) / 0,2569
= P (Z > 1,1849)
= 1- 0,8820 (bruk z-tabell)
= 1 / 0,118
= 8,47 ≈ 8,5 år.

Hva forteller det oss?

At normalfordeling ikke er et perfekt mål på risiko i aksjemarkedet.

Ekstremverdier oppstår oftere enn hva sannsynlighetene forteller oss. Dette er kjent som »fat tail risk», hvor venstresiden av fordelingen er det som bekymrer oss. I tillegg ser vi i perioder og i ulike aktiva, asymmetri i fordelingen.

Standardavvik gir oss derimot et raskt overblikk på volatiliteten. Vi kan bruke den til å se investeringens tidligere svingninger – og dermed risiko – og velge etter ønsket risikoprofil. Den er også nyttig når vi setter sammen porteføljer, og til å sammenligne lignende aksjer og fond med hverandre. (Husk å bruk samme tidsperiode når du sammenligner standardavvik. Risikoskalaen ovenfor ser 5 år tilbake).

I neste del av risiko-serien viser vi deg hvordan du finner risikoprofilen din. Vi går også gjennom andre risikomål, som Alpha, Beta, R², og Sharpe ratio.