Trinnskatt

Toppskatt har nå blitt erstattet med trinnskatt. Se hvordan modellen er satt opp, hvor mye du må betale i trinnskatt, og hvordan du selv kan beregne denne skatten.

Fra toppskatt til trinnskatt

Fra og med inntektsåret 2016 erstattes toppskatt med trinnskatt. Navnebyttet skyldes ganske enkelt at trinnskatten har et vesentlig lavere innslagspunkt enn hva toppskatten hadde. Til gjengjeld er satsen på første innslagspunkt lav, samtidig som skattesatsen på alminnelig inntekt er redusert. 

Formålet med trinnskatt

Formålet med innføring av trinnskatt, kombinert med lavere sats på alminnelig inntekt, er å stimulere til arbeid ved at marginalskatten på arbeid reduseres. Trinnskatten har som oppgave å dekke inn provenytapet som følge av en lavere skattesats på alminnelig inntekt (fra 27% til 25%). Det forventes at trinnskatten gir 17,5 milliarder kroner i inntekter til staten i år 2016. Ifølge Finansminister Siv Jensen, fører endringene til at 9 av 10 får skattelette eller uendret skatt

Slik virker trinnskatten

I likhet med toppskatt, er trinnskatt en progressiv bruttoskatt på personinntekt. Det vil si at skattesatsen blir høyere når inntekten stiger, at skatten beregnes før eventuelle fradrag, og at skatten beregnes ut ifra lønn, pensjon og andre inntekter som faller inn under personinntekt.

Trinnskatten deles inn i fire trinn:

 • Første innslagspunkt: 159.800 kroner - 0,44%
 • Andre innslagspunkt: 224.900 kroner - 1,70%
 • Tredje innslagspunkt: 565.400 kroner - 10,70%
 • Fjerde innslagspunkt: 909.500 kroner - 13,70%

Eksempel på beregning av trinnskatt

Nedenfor ser du et eksempel på hvordan trinnskatten kan beregnes. Merk deg at kapitalinntekter og rentekostnader kun er tatt med for å understreke at slik inntekter og kostnader ikke tas hensyn til ved beregning av trinnskatten.

Lønn: 600.000 kroner
Kapitalinntekter: 5.000 kroner
Rentekostnader: 20.000 kroner

224.900-159.800 = 65.100. 65.100 x 0,44% = 286,44
565.400 - 224.900 = 340.500. 340.500 x 1,70% = 5.788,50
600.000 - 565.400 = 34.600. 34.600 x 10,70% = 3.702,20
Trinnskatt totalt = 286,44 + 5.788,50 + 3.702,20 = 9.777,14 (utgjør 1,63% av lønnen).

Dette utgjør trinnskatten på ulike inntektstrinn

LønnKronerProsent
100.00000,00%
300.0001.5630,52%
500.0004.9630,99%
700.00020.4772,93%
900.00041.8774,65%

Beregning av skatt etter 2015-reglene sammenlignet med 2016-reglene

Nedenfor beregner vi skatten etter årets- og fjorårets skatteregler, og sammenligner effekten. Det tas utgangspunkt i følgende tall:

Lønnsinntekter: 600.000 kroner
Renteinntekter: 20.000 kroner
Renteutgifter: 15.000 kroner

2015:

 • Skatt på alminnelig inntekt for personer: 27%
 • Trygdeavgift av personinntekt: 8,2%
 • Minstefradrag øvre grense: 89.050 kroner
 • Personfradrag klasse 1: 50.400 kroner
 • Toppskatt med to nivåer

Beregning av skatt:

Lønn: 600.000 kroner
Renteinntekter: 20.000 kroner
Bruttoinntekt = 620.000 kroner
Renteutgifter: 15.000 kroner
Minstefradrag: 89.050 kroner
Alminnelig inntekt = 515.950
Personfradrag: 50.400 kroner
Grunnlag for beregning av skatt på alminnelig inntekt = 465.550 kroner
Skatt på alminnelig inntekt = 125.698,50 kroner
Grunnlag for beregning av trygdeavgift = 620.000 kroner
Toppskatt: 4.450,50 kroner
Skatt på personinntekt = 53.650,50 kroner

Skatt totalt = 179.349 kroner. Dette utgjør 29,8% av lønnen.

2016:

 • Skatt på alminnelig inntekt for personer: 25%
 • Trygdeavgift av personinntekt: 8,2%
 • Minstefradrag øvre grense: 91.450 kroner
 • Personfradrag klasse 1: 51.750 kroner
 • Trinnskatt med fire nivåer

Beregning av skatt:

Lønn: 600.000 kroner
Renteinntekter: 20.000 kroner
Bruttoinntekt = 620.000 kroner
Renteutgifter: 15.000 kroner
Minstefradrag: 91.450 kroner
Alminnelig inntekt = 513.550
Personfradrag: 51.750 kroner
Grunnlag for beregning av skatt på alminnelig inntekt = 461.800 kroner
Skatt på alminnelig inntekt = 115.450 kroner
Grunnlag for beregning av trygdeavgift = 620.000 kroner
Trinnskatt = 9.777,14
Skatt på personinntekt = 58.977,14 kroner

Skatt totalt = 174.427,14 kroner. Dette utgjør 29% av lønnen.

Ut ifra beregningene ovenfor er den totale skattekostnaden 4.922 kroner lavere med de nye satsene og skattereglene.