Toppskatt

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 07 mai 2018

Slik beregner du toppskatten. Få i tillegg oversikt over utviklingen de siste 10 årene.

Toppskatt er en inntektskatt til staten. I følge statsbudsjettet for 2015, er denne inntekten beregnet til å utgjøre 33,5 milliarder kroner.  I likhet med trygdeavgift, er det personinntekten som danner grunnlaget for toppskatten. Dette betyr at kapitalinntekter som renter, aksjegevinst m.v. holdes utenfor beregningen. Som figuren nedenfor viser, består toppskatten av to innslagspunkt med ulike rentesatser. Første innslagspunkt er på kr. 550.550. Alt du tjener over dette beløpet blir ekstrabeskattet med 9 %, opp til neste innslagspunkt. Passerer du kr. 885.600 i personinntekt, øker satsen til 12 %. Merk deg at alt mellom 885.600 og 550.550 fortsatt beskattes med 9 % i toppskatt. Skatteklasse 1 og 2 følger samme satser. For skattytere i Nord-Troms og Finmark er satsen 7 % for innslagspunkt 1.

(Tallene i denne artikkelen gjelder for inntektsåret 2015)

Eksempel på beregning av toppskatt:
Lønn: 900.000
Renteinnteker: 4.000
Rentekostnader: 2.000
For første innslagspunkt: 885.600 - 550.550 x 9 % = 30.154,5
For andre innslagspunkt: 900.000 - 885.600 x 12 % = 1.728
Sum toppskatt: 30.154,5 + 1.728 = 31.882,5

Legg merke til at renteinnteker og rentekostnader holdes utenfor, siden dette ikke regnes som personinntekt.

Eksempel på beregning av toppskatt:
Lønn: 600.000
Beregnet toppskatt:
For første innslagspunkt: 600.000 - 550.550 x 9 % = 4.450,5
For andre innslagspunkt: 0
Sum toppskatt: 4.450,5

Utvikling

Nedenfor ser du uviklingen i innslagspunktene de siste 10 årene. Bortsett fra i år 2005, har prosentsatsene vært uendret på 9 % for innslagspunkt 1, og 12 % for innslagspunkt 2.