Slik beregner du skatten for 2016

Se hvor enkelt du kan beregne ut skatten for 2016. Steg for steg går vi igjennom alminnelig inntekt, personinntekt, trinnskatt og formueskatt.

Det er viktig å kunne skille mellom alminnelig inntekt og personinntekt når man skal beregne skatten. Det er også innført trinnskatt, som erstatter den tidligere toppskatten. Videre er det særregler i formueskatten som gjør beregningen noe mer komplisert. I denne artikkelen går vi gjennom steg for steg på hvordan du beregner skatten for 2016, med eksempler og utregninger.

Forskjellen mellom alminnelig inntekt og personinntekt

For inntektsåret 2016 er satsen 25 prosent for alminnelig inntekt (21,5 prosent for personer i Finmark og Nord-Troms) og 8,2 prosent for personinntekt (for pensjonister og næringsdrivende gjelder egne satser - se Skatteetaten.no).

Alminnelig inntekt er absolutt alle skattepliktig inntekter, enten det er lønn, renteinntekter eller pensjon. Etter at diverse fradrag er trukket fra, sitter du igjen med grunnlaget for beskatning til kommunes-, fylkes- og fellesskatt.

Personinntekt gir grunnlag for trygdeavgiften, og består hovedsakelig av lønn fra arbeid og pensjon. Det som derimot ikke faller inn under personinntekt er blant annet renteinntekter og utleieinntekter. I Skatteloven §12-2 kan du se den komplette listen over hva som regnes som personinntekt. Ulikt fra alminnelig inntekt, tar ikke personinntekt hensyn til fradrag. Det er med andre ord en bruttoskatt. Gjeldsrenter vil dermed ikke trekke ned grunnlaget for denne skatten. Denne skatten går til folketrygden, som er vårt viktigste sikkerhetsnett. Det er denne "kassen" som gir økonomisk hjelp for blant annet gravide, uføre, arbeidsledige og pensjonister. 

LES OGSÅ: Sannheten om aksjeinvesteringer

Endringer fra 2015

 • Trinn 1 (0,44%): Inntekten mellom 159.800 - 224.900 kroner
 • Trinn 2 (1,70%): Inntekten mellom 224.900 - 565.400 kroner
 • Trinn 3 (10,70%): Inntekten mellom 565.400 - 909.500 kroner
 • Trinn 4 (13,70%): Inntekten over 909.500 kroner

Ellers har følgende satser og beløpsgrenser blitt endret:

2015 2016 Endring
Alminnelig inntekt 27% 25% -2%
Innslagspunkt formueskatt 1.200.000 1.400.000 200.000
Personfradrag (klasse 1) 50.400 51.750 1.350
Minstefradrag øvre grense 89.050 91.450 2.400

Eksempel på beregning av skatten for inntektsåret 2016

Med utgangspunkt i følgende:

 • Lønn: 500.000 kroner
 • Renteinntekter: 15.000 kroner
 • Renteutgifter: 60.000 kroner
 • Innbetalt til fagforening: 6.000 kroner

Lønn 500.000
Renteinntekter 15.000
Bruttoinntekt 515.000
Renteutgifter -60.000
Fagforeningsfradrag -3.850
Minstefradrag i egen inntekt -91.450 (43% av lønn overstiger øvre grense på minstefradrag)
Alminnelig inntekt 359.700
Personfradrag 51.750 (klasse 1 - for alle utenom de med forsørgeransvar for ektefeller)
Grunnlag for beregning av alminnelig skatt 307.950
Grunnlag for beregning av personinntekt 500.000
Grunnlag for beregning av trinnskatt 500.000

Skatt på alminnelig inntekt:

307.950 x 25% = 76.987,50

Skatt på personinntekt:

500.000 x 8,2% = 41.000

Trinnskatt:

Trinn 1 (0,44%): Inntekten mellom 159.800 - 224.900 kroner: 65.100 x 0,44% = 286,44.
Trinn 2 (1,70%): Inntekten mellom 224.900 - 565.400 kroner: 275.100 x 1,70% = 4.676,77.
Trinn 3 (10,70%): Inntekten mellom 565.400 - 909.500 kroner: Aktiveres ikke i dette tilfellet.
Trinn 4 (13,70%): Inntekten over 909.500: Aktiveres ikke i dette tilfellet.
Trinnskatt totalt: 4.963

Skatt totalt: 

Skatt på alminnelig inntekt: 76.987,50
Skatt på personinntekt: 41.000
Trinnskatt: 4.963
Skatt totalt: 122.950,50 kroner
Prosentandel av lønn: 24,6%

Hva med formueskatten?

Formueskatten aktiveres når din nettoformue overstiger 1,4 millioner kroner. All formue over dette blir beskattet med 0,85 prosent, hvorav 0,7 prosent går til kommunen og 0,15 prosent går til staten. Skattepliktig formue fastsettes til omsetningsverdien pr. 1. januar i ligningsåret, jf. Skatteloven §4-1.

Med nettoformue menes det verdien på alle dine eiendeler, fratrukket all gjeld. Det betyr at dersom du har 2 millioner kroner på sparekonto, og 500 tusen kroner i boliglån, vil din nettoformue utgjøre 1,5 millioner kroner. Siden du kun blir formuebeskattet for alt over 1,4 millioner kroner, vil 100 tusen kroner utgjøre grunnlaget for formuebeskatning.

Særregler for fast eiendom

Tar du en titt i selvangivelsen din under "Bolig og annen fast eiendom", så vil du se et beløp som er ganske mye lavere enn hva boligen din er taksert for. Det skyldes at fast eiendom verdsettes etter egne regler. 

Det tas utgangspunkt i en kvadratmetersats, som blir beregnet ut ifra boligareal, byggeår og boligtype. Det er dette som danner grunnlaget for likningsverdien. Kvadratmetersatsen fastsettes årlig av Statistisk Sentralbyrå. I 2015 var var gjennomsnittlig kvadratmetersats for blokkleiligheter i Oslo på 60.528 kroner.

For primærboliger (boligen du selv bor i) er prosentandelen på likningsverdien 25 prosent. Det betyr 75 prosent av den opprinnelige likningsverdien forsvinner, noe som fører til at mange slipper unna formueskatten, selv om de eier hele eller store deler av boligen.

Eksempel på beregning av formueskatt for 2016

Med utgangspunkt i følgende:

 • Blokkleilighet i Oslo på 55 kvadratmeter
 • Kvadratmeterpris på 60.528 kroner
 • Primærbolig
 • Beløp på sparekonto: 800.000 kroner.

Beregning:
Boligen areale x kvadratmetersatsen = 55 x 60.528 = 3.329.040 x 0,25 = 832.260 kroner. 
Beløp på sparekonto: 800.000 kroner.
Grunnlag for formueskatt: 1.632.260 - 1.400.000 = 232.260.
Formueskatt: 232.260 x 0,85% = 1.974 kroner.