Slik beregner du skatten for enkeltpersonforetak

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 26 jun. 2018

Se hvordan du beregner skatten for et enkeltpersonforetak.

Alle som har et enkeltpersonforetak beskattes løpende etter foretaksmodellen. Du betaler forskuddsskatt fire ganger årlig, basert på forventet overskudd. Ulikt beskatning i aksjeselskap, skal overskuddet beskattes som personinntekt, uavhengig av om overskuddet tas ut av virksomheten eller ikke.

For å kunne vite hvor mye skatt du må betale i ditt enkeltpersonforetak, følger du disse stegene:

  1. Summere inntekter og trekke fra kostnader for å finne alminnelig inntekt.
  2. Legge sammen enkelte eiendeler og trekke fra gjeld til finansinstitusjoner for å finne skjermingsgrunnlaget, som deretter multipliseres med skjermingsrenten.
  3. Beregne personinntekten ved å benytte alminnelig inntekt som grunnlag, for så å trekke fra og legge til poster etter foretaksmodellen.
Følg eksempelet nedenfor for å se hvordan skatten beregnes i et enkeltpersonforetak.

Resultatregnskap
Driftsinntekter: 200.000
Driftskostnader: 100.000
Renteinntekter: 10.000
Renteutgifter: 5.000
Avkastning på aksjer: 45.000
Driftsresultat: 150.000

Balanse
Eiendeler
Anleggsmidler: 150.000
Aksjer: 300.000
Varer: 40.000
Kundefordringer: 10.000
Sum eiendeler: 500.000

Egenkapital og gjeld
Egenkapital: 400.000
Langsiktig gjeld: 100.000

Overskuddet på kr. 150.000 utgjør vår alminnelig inntekt. Dette beløpet skal beskattes med 27 %, etter å ha trukket fra personfradraget.

Med alminnelig inntekt som utgangspunkt, er neste steg å beregne personinntekten. Etter foretaksmodellen skal blant annet kapitalkostnader legges til (merk at dette ikke gjelder for tap på kundefordringer og renter på gjeld, så lenge den ikke overstiger skjermingsgrunnlaget), mens kapitalinntekter og skjermingsfradrag trekkes fra (se skatteloven §12-11).

LES OGSÅ:Skatt for personlige aksjonærer

For å vite hvor mye skjermingsfradraget utgjør, blir vi nødt til å finne ut hva skjermingsgrunnlaget utgjør. Det gjør vi ved å legge til varige driftsmidler, varer, kundefordringer, goodwill, og trekke fra gjeld til finansinstitusjoner (se skatteloven §12-12). Husk at det er middelverdien som legges til grunn for fastsettelse av skjermingsgrunnlaget. Dersom IB (inngående balanse) på anleggsmidler er 8.000 og UB (utgående balanse) er 12.000, er middelverdien 10.000. I dette eksempelet tar vi for gitt at balansen ovenfor også representerer middelverdiene.

Skjermingsgrunnlag
Anleggsmidler: 150.000
Varer: 40.000
Kundefordringer: 10.000
Langsiktig gjeld: - 100.000
Sum skjermingsgrunnlag: 100.000

Når vi nå har skjermingsgrunnlaget, skal denne summen multipliseres med en risikofri rente (statskasseveksler med 3 måneders løpetid), som fastsettes årlig av finansdepartementet. For inntektsåret 2013 var maksimal skjermingsrente for enkeltpersonforetak 1,5 % (skjermingsrenten finner du her).

100.000 x 1,5 % gir oss kr. 1.500 i skjermingsfradrag.

Så går vi tilbake til å beregne personinntekten.

Alminnelig inntekt: 150.000
- Renteinntekter: 10.000
- Avkastning på aksjer: 45.000
- Skjermingsfradrag: 1.500
Sum personinntekt: 93.500

Når vi nå vet alminnelig inntekt og personinntekt, er siste steg å beregne skatten.

Alminnelig inntekt: 150.000
- Personfradrag: 48.800
Beregningsgrunnlag: 101.200
27 % skatt: 27.324
[/ezcol_1half][ezcol_1half_end]
Personinntekt: 93.500
Beregningsgrunnlag: 93.500
11,4 % i trygdeavgift: 10.659

Alminnelig inntekt: 150.000
- Personfradrag: 48.800
Beregningsgrunnlag: 101.200
27 % skatt: 27.324

Personinntekt: 93.500
Beregningsgrunnlag: 93.500
11,4 % i trygdeavgift: 10.659

Den totale skatten utgjør: 27.324 + 10.659 = 37.983. Dette gir en skatt på 25,3 % av overskuddet på kr. 150.000.