Regnskapsprinsipper

Av Kent Rammen Roksvåg

Oppdatert 12 jun. 2018

Grunnleggende regnskapsprinsipper setter en ramme for god regnskapsskikk. Regnskapsprinsippene er ufravikelige, med mindre annet er hjemlet i lov. Enkelte små foretak kan gjøre unntak fra opptjening- og sammenstillingsprinsippet, så lenge foretaket opprettholder god regnskapsskikk. Nedenfor ser du en forklaring over de fem grunnleggende regnskapsprinsippene. Disse regnskapsprinsippene er lovfestet. (se Regnskapsloven §4-1 første ledd.)

Sammenstillingsprinsippet

Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Utgiften skal altså kostnadsføres i den perioden de har bidratt til å skape en inntekt. Hvis det sannsynligvis ikke gir noen fremtidig inntekt ved utgiften, skal utgiften kostnadesføres umiddelbart.

Eksempel: Leketøysbutikken Brio kjøper inn 1000 klosser med lego til en pris av 1 krone per stk. I løpet av året selger Brio 500 av legoklossene. Brio skal da kostnadsføre det antallet de fikk solgt. I dette tilfellet skal det kostnadsføres 500 kroner (500*1). Resten av legoklossene balanseføres til neste år.

Opptjeningsprinsippet

Opptjeningsprinsippet sier at inntekt skal resultatføres når den er opptjent. Normalt skjer dette ved transaksjonstidspunktet, men ikke alltid. Inntekten regnes som opptjent når en har juridisk rett til inntekten, eller det er rimelig sikkerhet for at man vil motta inntekten.

Eksempel: Flyselskapet Norwegian selger 1. januar én flybillett som har avreise og ankomst 1.august. Selv om flybilletten ble innbetalt 1. januar, skal ikke inntekten resultatføres før varen/tjenesten er levert. Her blir tjenesten levert 1. august og inntekten skal resultatføres samme dato.

Transaksjonsprinsippet

Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Transaksjonstidspunktet er når det har skjedd en overføring av risiko og kontroll fra den ene part til den andre. Det trenger ikke være utført betaling for at det er blitt gjort en transaksjon.

Eksempel: 1. januar selger Møbelforretningen Ekornes en sofa til en privatkunde via sine nettsider. Det blir avtalt at Ekornes skal stå for leveringen av sofaen. Sofaen blir mottatt av kunden 1. februar. Siden dette er et forbrukerkjøp, skjer overføringen av risiko og kontroll når kunden mottar sofaen. Transaksjonen skal i dette tilfellet regnskapsføres 1.februar (transaksjonstidspunktet).

LES OGSÅ:Årsregnskap

Forsiktighetsprinsippet

Forsiktighetsprinsippet sier at urealisert tap skal resultatføres. Prinsippet kommer også til anvendelse ved å følge laveste verdi prinsipp på omløpsmidler og historisk kost med nedskrivningsplikt for anleggsmidler. Du skal med andre ord ikke overvurdere eiendelene og inntektene, eller undervurdere forpliktelser og kostnader. Merk at det ikke er tillatt å legge til en ekstra sikkerhetsmargin for å være på den sikre siden. "jo forsiktigere, desto bedre", blir feil. Verdiene skal baseres på hva som forventes.

Eksempel: Aksjene du eier stuper ned i verdi. Selv om aksjene ikke blir solgt, skal forventet verdi på aksjene settes opp. Siden aksjene har gått ned i verdi, vil derfor også den forventede verdien synke.

Sikringsprinsippet

Gevinst og tap skal resultatføres i samme periode. Prisnippet er dermed en motvekt til forsiktighetsprinsippet, som sier at urealisert tap skal resultatføres umiddelbart, mens gevinst resultatføres når den er realisert. Sikringsprinsippet ble tilført for å skape symmetri i regnskapet.