Oljefondet

Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet, forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). Dette er verdens største statlige investeringsfond. Fondet består i dag av over 4400 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond utland, også kjent som oljefondet, forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM). Dette er verdens største statlige investeringsfond. Fondet består i dag av over 4400 milliarder kroner. Deler vi dette på Norges innbyggertall (5.063.709), sitter vi igjen med nærmere 900.000 per innbygger. Det sier litt om størrelsen på dette fondet. Selv om fondet skiftet navn fra Statens petroleumsfond til Statens pensjondsfond i 2006, er fondet ikke øremerket pensjoner eller andre formål.

Investeringsstrategi

Investeringsstrategien for oljefondet

Fondets investeringsstrategi er at cirka 60% av fondet skal bestå av aksjer, 35-40% i rentepapirer (obligasjoner) og inntil 5% i eiendom. Det er over 8.000 selskaper i fondets portefølje (se full oversikt her). Selskapene er fordelt over om lag 70 land. Statens pensjonsfond søker høyest mulig avkastning over tid innenfor moderat risiko. Nøkkelstrategien er å utnytte fondets lange tidshorisont. Fondet har derfor større evne til å bære risiko enn mange andre investorer. Videre er strategien å spre investeringene (les diversifisering) og holde forvaltningskostnadene lave. Fondet har en forventning om 4% realavkastning over tid. Med realavkastning mener vi avkastningen trukket fra inflasjonsvekst og forvaltningskostnader.

Markedsverdi og avkastning

I grafen nedenfor ser du utviklingen av markedsverdien til oljefondet. Fondet er delt inn i statens pensjonsfond Norge (SPN) og statens pensjonsfond utland (SPU).

Hentet fra regjeringen.no

Fondet hadde mellom 1. januar 1998 og 30. juni 2013 en årlig avkastning på 5,25 %. Realavkastningen ble 3,17 %. Det er 0,83 % under forventet årlig avkastning. Laveste årlige avkastning var i 2008 på -23,30 %, men ble hentet inn året etter med en avkastning på 25,62 %.  Aksjeandelen i fondet har gått fra 40- til 60 %, som gjør at både risko og forventet avkastning har økt.  I en melding til stortingen om "forvaltning av Statens pensjonsfond i 2012" står det at "En må være forberedt på at verdien av fondet vil kunne svinge betydelig i årene som kommer."

LES OGSÅ: Oljeprisens innvirkning på drivstoff- og flybillettpriser

Etikk

I følge statens pensjonsfonds etiske retningslinjer skal det blant annet ikke investeres i:

  • våpen som bryter med grunnleggende humanitære prinsipper.
  • tobakk
  • selskaper som medvirker eller er selv ansvarlig for grove krenkelser av menneskerettigheter, alvorlig miljøskade, grov korrupsjon m.m.

Det er over 8.000 selskaper som etikkrådet skal passe på ikke bryter med de etiske retningslinjene. Oljefondet har fått mye kritikk opp gjennom årene, om investeringer i selskaper som er etisk tvilsomme eller som helt klart har brutt med fondets egne etiske retningslinjer. Deriblant gamblingselskaper, fond som investerer i klasebomber og atomvåpen, og selskaper som skader miljøet.